సంచలనాత్మక అందగత్తె తన ప్రియుడి ఆత్మవిశ్వాసంతో డ్రిల్ చేయబడుతోంది