చక్కటి చిట్కాలు ఉన్న ఇద్దరు మహిళలు సోఫాలో ఒకరినొకరు నొక్కారు