లొంగిన శ్యామల ఆమె ఉంపుడుగత్తె ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది